Tüzük

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Adı ve merkezi

MADDE 1- Derneğin adı, Ulusal Eğitim Derneği’dir.

Dernek merkezi Ankara’dadır.

        

Derneği Amacı

MADDE 2- Ulusal Eğitim Derneği’nin amacı, kaynağını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve Atatürk devrimlerinden alan ve kısaca bağımsızlıkçı, aydınlanmacı ve halkçı eğitim olarak tanımlanan eğitim düzeninin yerleşmesidir. 

Bu temel kavram,

a)     Eğitim dilinin Türkçe olmasını ve bu dilin doğru kullanılmasını,

b)     Öğretim programlarının ulusal, laik ve bilimsel olmasını,

c)     Eğitimin niteliğinin yükseltilmesini,

d)     Eğitimin karma olmasını,

e)     Bireylerin eğitim olanaklarından eşitçe yararlanmasını,

f)       Öğretmen ve öğrencilerin halk ve yurt sevgisiyle yetiştirilmesini,

g)     Öğretmenlerin mesleksel donanımlarının artırılmasını,

h)     Toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasını,

i)       Kendine güvenli birey yetiştirilmesini de içerir.

 

Derneğin çalışma alanı

MADDE 3- Dernek, bu amacına ulaşmak için

a)     Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar,

b)     Ulusal eğitim kavramının anlamı, içeriği ve önemi üstüne araştırma ve incelemeler yapar, bunları yetkili makamlara ve kamuoyuna sunar,

c)     Kamuoyu oluşturmak için yazılı, sesli, görüntülü yayın yapar, yayınları çoğaltıp yayar, 

d)     Kurultay, konferans, panel, seminer, açık oturum, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenler,

e)     Kitle iletişim araçlarından yararlanarak bu görüşlerin halka ulaşmasına çalışır,

f)       Basın toplantısı ve açıklamalar yapar,

g)      Kitaplık açar, belgelik oluşturur,

h)     İnternet sayfası oluşturur,

i)       Eğitim öğretim kurumu açarak buralarda ders, kurs verir, verdirir,

j)       Sergiler düzenler,

k)      Derneğin amaçları doğrultusundaki çalışmaları özendirmek amacıyla ödüller verir,

l)       Üyelerin birlikteliğini sağlamak amacıyla lokal, dinlenme kampı, kültür merkezi, konukevi ve benzeri toplumsal tesisler kurar, kiralar, işletir ya da kiraya verir,

m)    Derneği tanıtmak ve gelir sağlamak için piyango, kermes ve benzer etkinlikler düzenler,

n)      Amacına uygun kuruluşlarla işbirliği yapar, platform oluşturur, federasyon kurar, federasyona katılır,

o)     Taşınır ya da taşınmaz mal edinir, bunları kiralar, kiraya verir, işletir, işlettirir, satar,

p)     İktisadi işletme ve yardımlaşma sandığı kurar,

r)     Gezi, çay, yemek, konser, tiyatro, spor ve benzeri etkinlikler düzenler,

s)  Amacına uygun diğer etkinliklerde bulunur.

 

Üyelik

MADDE 4- Derneğin amaçlarını benimseyen ve derneklere üye olma yeterliliğini taşıyan herkes derneğe üye olabilir. 

 

Üyelik başvurusu ve kabul

MADDE 5- Derneğe üye olmak isteyenler, bu amaçla hazırlanmış bildirimi doldurarak yönetim kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu, bu istekleri ilk olağan toplantısında karara bağlar.

Üyelik istemi kabul edilirse, üye, üye defterine kaydedilir.

Üyelik isteminin reddi yönündeki kararlarda gerekçe belirtilir ve bu karar başvurucuya yazılı olarak bildirilir.

Şube yönetim kurulunun red kararına karşı şube genel kuruluna, Merkez Yönetim Kurulu’nun red kararına karşı ilk Merkez Genel Kurulu’na itiraz edilebilir.

 

Onur üyeliği

MADDE 6- Eğitim alanında üstün hizmetleri ile tanınan ve saygın bir yer edinen kişiler, olurları alınarak onur üyesi olarak kabul edilebilir. Bu konuda karar vermeye, Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Üyelerden, yaşı ve sağlık durumu üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeye elvermeyenler, onur üyeliğine geçirilebilir.

Onur üyelerinin derneğe karşı bir yükümlülükleri yoktur. Toplantılara katılabilir, görüş belirtebilir fakat seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. 

 

Üyelik ödentisi

MADDE 7- Derneğe giriş ödentisi 20 lira, aylık ödenti 5 liradır. Merkez Genel kurulu bu miktarları değiştirebilir. 

 

Üyelikten ayrılma

MADDE 8- Her üye, yazılı olarak başvuruda bulunarak üyelikten ayrılabilir. Ayrılma, bu yöndeki dilekçenin derneğe ulaşmasıyla gerçekleşir.

Üyelikten ayrılma, birikmiş ödenti borçlarını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  

 

Üyelikten çıkarılma

MADDE 9-

Merkez Onur Kurulu tarafından üyelikten temelli çıkarılma cezası verilenler ve üyelik koşullarını yitirenler üyelikten çıkarılır.

 

Üyeliğin düşmesi

MADDE 10- Ölümle üyelik düşer.

Üyelik ödentisini bir yıl ödemeyenler yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı elden verilemezse, üyenin Derneğe bildirdiği adrese gönderilir. Bu uyarıya karşın yükümlülüğünü üç ay içinde yerine getirmeyenlerin üyelikleri düşürülür.  

Üyelikten ayrılanlar ya da üyeliği düşenler, ödenti borçlarını ödedikleri takdirde yeniden üyeliğe başvurabilirler.

 

Derneğin Merkez Organları

MADDE 11- Derneğin merkez organları şunlardır:

       1. Merkez Genel Kurulu

       2. Merkez Yönetim Kurulu

       3. Merkez Denetim Kurulu

       4. Onur Kurulu

 

Merkez Genel Kurulu

MADDE 12- Merkez genel kurulu, derneğin en yetkili organıdır.

Merkez Genel Kurulu, üye sayısı 1000’e kadar bütün üyelerden, üye sayısı 1001 ve daha çoksa şubelerin genel kurullarınca her 10 üye için seçilecek 1 delegeden ve doğal delegelerden oluşur.  

Şube genel kurullarının seçecekleri delege sayısının hesaplanmasında, üye sayısının 10’a bölünmesi sonucu artan sayı 5’ten azsa dikkate alınmaz, 5 ya da daha çoksa bir delege daha seçilir.  

Doğal delegeler, Merkez Yönetim, Merkez Denetim, Merkez Onur kurullarının üyeleri ve şube başkanlarıdır.   

          

Genel Merkez Genel Kurulunun Toplantı Zamanı, Yeri ve Çağrı Usulü

MADDE 13- Merkez Genel Kurulu, merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla iki yılda bir kasım ayında olağan olarak toplanır. Ayrıca, merkez Yönetim Kurulu’nun, merkez Denetim Kurulu’nun ya da genel kurula katılma hakkı olanların beşte birinin yazılı isteği ile olağanüstü olarak da toplanır.

Olağanüstü toplantıya Merkez Denetim Kurulu’nun ya da toplantıya katılma hakkı olanların beşte birinin yazılı isteği ile karar verilmiş olsa bile, çağrı ve toplanmayla ilgili işlemler Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 

Olağanüstü toplantı, bu konudaki başvurunun ulaşmasından itibaren otuz gün içinde yapılır. 

Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi en az on beş gün önce gazeteye ya da derneğin yayın organına ilan vermek, üyelere mektup göndermek, derneğin internet sayfasında yayımlamak, üyelerin internet sayfasına ya da cep telefonlarına ileti göndermek gibi yollardan uygun olan biri ya da birkaçı ile duyurulur.

Aynı çağrıda, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının yer, gün ve saati de bildirilir.

İki toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden çok olmaz.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

 

Merkez Genel Kurulunun Açılış ve Yönetimi

MADDE 14- Merkez Genel Kurulu toplantısı Genel Başkan ya da onun görevlendireceği bir Merkez Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

Toplantı için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir. Önce gündem görüşülüp oylanır. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Karar Alma Yeter Sayısı

MADDE 15- Genel kurulun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu ancak kendisi kullanabilir.  

Genel kurulda kararlar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin kapatılması yönündeki kararlarda 2/3 çoğunluk aranır. 

      

Merkez Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

MADDE 16- Merkez genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel kurul toplantısını yönetecek kişileri seçmek,

b) Gündemi görüşüp karara bağlamak,

c) Merkez Yönetim, Merkez Denetim ve Merkez Onur Kurullarının çalışma raporlarını görüşmek, bu raporların aklanıp aklanmamasına karar vermek,

d) Gerekli gördüğü kurulları oluşturmak,

e) Dönemlik bütçe tasarısını görüşüp karara bağlamak,

f) Şube açılmasına karar vermek,

g) Taşınmaz mal almak ve satmak,   

h) Benzer amaçlı derneklerle üst kuruluşlar kurulmasına, kurulmuş olanlara katılmaya ya da bunlardan ayrılmaya karar vermek,

i) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak,

j) Merkez organlarında görev alacakları ve derneği üst kuruluşlarda temsil edecek delegeleri seçmek,

k) Derneğin vakıf, sandık, iktisadi işletme kurmasına ya da kurulmuş olanları kapatmaya karar vermek,   

k) Gerektiğinde derneğin kapatılmasına, bir başka kuruluşa katılmasına, birleşmeye, dağılma durumunda taşınır taşınmaz mallarının nereye kalacağına karar vermek, 

l) Dernekler Kanunu’nun ve hukuksal düzenlemelerin verdiği öteki işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

m) Dernek organlarının çalışmalarını denetlemek.

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun oluşumu

MADDE 17- Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından seçilmiş 7 üyeden oluşur. Aynı toplantıda 7 de yedek seçilir.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu toplantısını izleyen ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak kendi arasından Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Yazman ve Genel Saymanı seçer, diğer görevlendirmeleri yapar. 

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri

MADDE 18- Merkez Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,

b) Çalışma programını hazırlamak,

c) Merkez Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmak,

d) Merkez Genel Kurulu, Merkez Denetim Kurulu ve Merkez Onur Kurulu raporlarını görüşüp bu raporlar doğrultusunda gerekli kararları almak, çalışmaları yapmak,

e) Merkeze yapılan üyelik başvurularını karara bağlamak,

f) Merkez Genel Kurulu’nun şube açılması kararlarının gereğini yapmak, 

g) Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini kararlaştırmak, uygulamak,

h) Danışman, uzman, avukat ve başka görevlileri belirlemek, gerektiğinde bunlara verilecek ücretleri kararlaştırmak,

i) Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, dönemlik bütçe tasarısını hazırlayıp merkez Genel Kurulu’na sunmak,

j) Şube gelirlerinden belli oranda bir payın Genel Merkez’e aktarılması ya da kendi bütçesinden şubelere parasal yardım yapılması konularında karar vermek,

k) Derneğin amaçlarına ve genel kurul kararlarına uygun olarak çalışma alanlarına ilişkin tutum belirlemek, programlar yapmak ve bunları uygulamak,

 l) Gerekli gördüğü durumlarda çalışma alanlarıyla ilgili yönetmelikler, yönergeler hazırlayıp yürürlüğe koymak.

m) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ve şube organlarının çalışmalarını denetlemek.

n) Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

 

 

Genel Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 19- Genel başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek,

b) Merkez yönetim kurulu toplantılarını yönetmek,

c) Yapılan harcamalarda ödeme yetkisini kullanmak,

d) Giden her türlü yazıyı imzalamak ya da bu konuda Genel Başkan Yardımcısına, Genel Yazman’a yetki vermek,

e) Merkez Genel Kurulu’nun, Merkez Yönetim Kurulu’nun verdiği işlerle mevzuatın gerektirdiği öteki işleri yapmak.

Genel başkanlık boşaldığında bu göreve genel başkan yardımcısı vekâlet eder. Genel başkanlığın boşaldığı tarihten başlayarak bir ay içinde yönetim kurulu kendi içinde yeni genel başkanı seçer.

 

Genel Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri

MADDE 20- Genel Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Başkan’ın olmadığı durumlarda onun görevlerini yerine getirmek,

b) Genel Başkan’ın yetki vermesi durumunda Dernek adına yazılan yazıları imzalamak,

c) Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen işlerle mevzuatın gerektirdiği öteki işleri yapmak.  

 

Genel Yazmanın görev ve yetkileri

MADDE 21- Genel Yazman’ın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu toplantı gündemlerini hazırlamak, toplantı tutanaklarını tutmak ve saklamak,

b) Derneğin yazışmalarını yapmak, izlemek, yetki verildiğinde genel başkan adına imzalamak,

c) Gelen-giden yazıları dosyalayıp korumak,

c) Şubeler ve bürolar arasında eşgüdüm ve uyum sağlamak,

d) Şube ve temsilcilik açılması işlemlerini yürütmek,

d) Genel Başkan’ın ve Merkez Yönetim Kurulu’nun verdiği işlerle mevzuatın gerektirdiği öteki işleri yapmak. 

 

Genel Sayman’ın görev ve yetkileri

MADDE 22- Genel Saymanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üye ödentilerinin ve derneğin diğer gelirlerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlamak,

b) Günü gelmiş alacakların toplanması için gerekli işlemleri yapmak,

c) Zorunlu defterleri ve dosyaları yöntemine uygun olarak tutmak,

d) Dernek adına ödemeleri yapmak, Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi vererek onay almak, bunların belgelerini saklamak,

e) Derneğin demirbaşlarını korumak,

f) Kurulmasına karar verilen sandık, iktisadi işletme ve benzerlerinin kuruluş işlemlerini yerine getirmek, bunların parasal işlerini düzene bağlamak, doğrudan ya da görevliler yardımıyla yönetmek. 

g) Genel Başkan’ın ve Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği işlerle mevzuatın gerektirdiği öteki işleri yapmak. 

Merkez Denetim Kurulu’nun oluşumu

MADDE 23- Merkez Denetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu’nca seçilmiş üç asıl üyeden oluşur. Aynı toplantıda üç de yedek seçilir. Seçimi izleyen bir hafta içinde asıl üyeler en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak kendi aralarından bir başkan seçerler.

 

Merkez Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri

MADDE 24- Merkez Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 6 aydan daha kısa aralıklarla, Merkez Yönetim Kurulunun çalışmalarını yeterli ve Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun olup olmadığını, defter dosya ve kayıtların yöntemine uygun tutulup tutulmadığını, gelir ve gider işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Merkez Yönetim Kurulu’nca istendiği durumlarda şubeleri denetlemek,

c) Denetim sonunda bir rapor hazırlamak, bu raporları özel bir dosyada biriktirmek, bir örneğini Merkez Yönetim Kurulu’na vermek,

d) İki Merkez Genel Kurulu arasındaki denetim raporlarının özetini Merkez Genel Kurulu’na sunmak,

e) Gerekli gördüğünde Merkez Yönetim Kurulu’ndan, Merkez Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılması isteminde bulunmak,

f) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Merkez Onur Kurulu’nun oluşumu

MADDE 25- Merkez Onur Kurulu, merkez Genel Kurulu’nca seçilen üç üyeden oluşur. Aynı toplantıda üç de yedek seçilir.

Merkez Onur Kurulu seçimden sonraki bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısını yaparak kendi arasından başkanını seçer, diğer işbölümünü yapar. 

 

Merkez Onur Kurulu’nun görev ve yetkileri

Madde 26- Merkez Onur Kurulu, Dernek disiplinine uymadığı öne sürülen üyeler hakkında gerekli soruşturmayı yürütür ve soruşturma sonunda bir karar verir.

 

Disiplin suçları:

MADDE 27- Disiplin suçları şunlardır:

a)     Derneğin yetkili kurulları tarafından verilen görevleri yapmaktan kaçınmak,

b)     Derneğin amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunmak,

c)     Yetkili kurulların aldığı kararlara uymamak,  

d)     Dernek çalışmalarını engellemek,

e)     Dernek üyeleri ve organları hakkında kişilik haklarına saldırı oluşturan ifadeler kullanmak,

f)       Derneğin saygınlığına gölge düşürecek davranışlarda bulunmak,

g)     Derneğin zarara uğramasına neden olmak,

h)     Derneğin parasal işlerinde usulsüzlük yapmak.

 

Disiplin cezaları

MADDE 28- Disiplin cezaları şunlardır:

a)     Uyarma,

b)     Kınama,

c)     Üyelikten çıkarma. 

 

Soruşturma yöntemi

MADDE 29- Merkez Onur Kurulu’na başvuru, şube yönetim kurulları ya da merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Başvuruyu yapan organ, yakınma konusuyla ilgili bilgi ve belgeleri de başvuru dilekçesine ekler. Tanık dinlenmesini istiyorsa tanıkların ad ve adreslerini bildirir.

Merkez Onur Kurulu, suçlamaların önemsiz olduğu ya da görev alanına girmediği kanısına vararak bu yakınmanın soruşturmayı gerektirmediğine karar verebilir.

Suçlamaları önemli ve görev alanı içinde görürse yakınılan kişiye, hakkındaki suçlamaları bildirerek savunma ister. Savunma süresi on gündür. Bu süre içinde savunma yapılmazsa, bu hak kullanılmamış sayılır. Ancak savunma yapılmaması, suçlamanın kabul edildiği anlamına gelmez.

Savunma sözlü ya da yazılı yapılabilir. Savunmada, savunmayı destekleyen kanıtlar da belirtilir. Tanık dinlenmesi isteniyorsa, bu tanıkların ad ve adresleri de bildirilir. 

Merkez Onur Kurulu, iki yanın bildirdiği kanıtlardan konuyla ilgili olanları toplar, değerlendirir. Bu inceleme sonunda üye hakkındaki suçlamanın gerçek olduğu kararına varırsa, işlenen suçun ağırlık derecesine göre, yukarıdaki cezalardan birini verir.

Üyelikten çıkarma cezası verilenin yöneticilik görevi de sona erer.

 

Dernek organlarının Merkez Onur Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olma yükümlülüğü

Madde 30- Dernek organları, Merkez Onur Kurulu çalışmalarına yardımcı olmakla yükümlüdür.

Merkez Onur Kurulu’nun giderleri, Genel Sayman tarafından karşılanır. 

Merkez Onur Kurulu kararları, yönetim kurulları tarafından yerine getirilir.

 

İtiraz hakkı

Madde 31- Uyarma, kınama cezaları kesindir. Üyelikten çıkarma cezalarına karşı Merkez Genel Kurulu’na itiraz edilebilir. Bu itiraz yazılı ya da sözlü olabilir.

 

Şubeler

MADDE 32- Şube açılmasına karar vermeye Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

 

Şubelerin açılması

MADDE 33- Şube açılmasına karar verilen yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından beş kişilik bir kurucu yönetim kurulu görevlendirilir.

Kurucu yönetim kurulu, Dernek Tüzüğü, Merkez Yönetim Kurulu’nun şube açma kararı örneği, yetki belgesi ve yerleşim yeri belgeleriyle birlikte, kurucu yönetim kurulu üyelerinin adreslerini, kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bir çizelgeyle bulunduğu yerin mülki amirliğine başvurur. Bu bildirimin verilmesiyle şube kurulmuş olur.

Kurucu yönetim kurulu, altı ay içinde şube genel kurulunu toplantıya çağırır.  

 

Şube Organları

MADDE 34- Şube organları şunlardır:

1. Şube Genel Kurulu

2. Şube Yönetim Kurulu

3. Şube Denetim Kurulu

 

Şube Genel Kurulu

MADDE 35- Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.

Şube, olağan genel kurul toplantısını, Merkez Olağan Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlar.

Yeni yönetim kurulu, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki amirliğine ve Genel Merkez’e bildirir.

Şube yönetim kurulunun, şube denetleme kurulunun ya da şubeye kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine şube genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırılır.

Toplantıya karar verildiğinde toplantı tarihi, on gün içinde Genel Merkez’e bildirilir.

Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı duyurusu, yönetimi, gündemi, işleyişi, yalnız Merkez Genel Kurulu’na tanınan görev ve yetkiler hariç olmak üzere görev ve yetkileri, Merkez Genel Kurulu’nda olduğu gibidir.  

 

Şube yönetim kurulunun oluşumu

MADDE 36- Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunca seçilen beş asıl üyeden oluşur. Aynı toplantıda beş de yedek seçilir. Şube yönetim kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantıda kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman, bir de sayman seçer.

 

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 37- Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Derneğin amaçlarını görev bölgesi içinde gerçekleştirmeye çalışmak,

b)     Çalışma programlarını ve raporlarını hazırlayıp genel kurula sunmak,

b) En az ayda bir kez toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak,

c) Şubenin satın alma, satma ve harcama kararlarını almak ve uygulamak,

d) Genel Merkez’in vereceği görevleri yerine getirmek,

f) Üyelerin dilek ve önerilerini görüşmek, kendi isteklerini ve görüşlerini Genel Merkez’e bildirmek,

g) Disiplin suçu işlediği öne sürülen kişiyle ilgili olarak Merkez Onur Kurulu’na başvurmak,

h) Gerektiğinde alt kurullar oluşturmak,

 i) Dernekler Yasası’nın, Dernek Tüzüğünün ve Merkez organlarının verdiği işleri yapmak.  

 

Şube başkanının, şube yazmanının, şube saymanının görev ve yetkileri

Madde 38- Şube başkanı, şube yazmanı ve şube saymanının görev ve yetkileri konusunda, şubenin çalışma alanıyla ve şubenin işleriyle sınırlı olmak üzere, Genel Başkan, Genel Yazman ve Genel Sayman’ın görev ve yetkileriyle ilgili kurallar uygulanır.  

 

Şube Denetim Kurulu

MADDE 39- Şube genel kurulunca seçilen üç asıl üyeden oluşur. Aynı toplantıda üç de yedek seçilir.

Şube denetleme kurulunun görev ve yetkileri, işbölümü konularında tüzüğün Merkez Denetim Kurulu’yla ilgili kuralları esas alınır. Şube denetleme kurulu, Merkez Denetim Kurulu’nun görevlerini şube düzeyinde yerine getirir.

 

Temsilcilik

Madde 40- Üye sayısı şube oluşumu için yeterli olmayan yerlerde temsilcilik açılabilir. Temsilcilik yönetimi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen kişi ya da kişilerden oluşur.

Bir yerde temsilcilik oluşturulduğu, Merkez Yönetim Kurulu’nca, temsilci ya da temsilcilerin ad, adres ve iletişim bilgileriyle birlikte o yerin mülki amirliğine bildirilir.

Temsilcilik, o yerde Derneği temsil eder ve Dernek tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleşmesi için çalışır. 

 

Mali Hükümler

MADDE 41- Derneğin gelirleri

Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Üye ödentileri,

b) Dernek tarafından düzenlenen konser, kurs, eğlence, temsil, yemekli toplantı, çay, piyango, çekiliş, yarışma, gezi ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirler,

c) Dernek tarafından çıkarılacak ve sağlanacak yayın, kaset, plak, CD, albüm, takvim ve benzeri ürünlerden elde edilecek gelirler,

d) Dernek mal varlığından (kira, satış, banka faizi vb) elde edilen gelirler,

e) Derneğe bağlı iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler,

f) Bağış ve yardımlar,

g) Diğer gelirler.

 

Derneğin borçlanması

Madde 42- Dernek, amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gerek duyulduğunda Genel Yönetim Kurulu kararıyla, şubelerde şube yönetim kurulu kararıyla borçlanabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürebilecek boyutta yapılamaz.  

 

Dernek gelirlerinin korunması

MADDE 43- Derneğin merkez ve şubelerinin parası ulusal bankalardan birine yatırılır. Dernek kasasında 1.000 liraya kadar para bulundurulabilir.   

Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla başkanın ve saymanın imzasıyla yapılır.

 

Tutulacak Defter ve Dosyalar

MADDE 44- Derneğin tutacağı defter ve dosyalar şunlardır:

a) Üye Kayıt Defteri: Üyelerin ve onursal üyelerin adları, kimlik ve iletişim bilgileri, üyeliğe giriş ve üyelikten çıkış tarihleri bu deftere yazılır. Üyelerin ödenti bilgileri de bu deftere yazılabilir.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları sayı ve tarih sırasıyla bu deftere yazılır.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden yazılar, geliş ve gidiş sırasına göre bu deftere yazılır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden yazıların çıktıları alınarak bu deftere kaydedilir.

d) Demirbaş Defteri: Dernek demirbaşları, edinme sırasına göre, edinme tarihi, edinme biçimi, ederi belirtilerek bu deftere kaydedilir. Demirbaştan düşme işlemleri de bu defterde gösterilir.  

e) Diğer defter ve dosyalar: Merkez Yönetim Kurulu ve şube yönetim kurulları, hizmetin ve etkinliklerin gereği gibi yürütülüp izlenebilmesi için başka defter ve dosyaların tutulmasına karar verebilir.  

 

Dağılma Durumu

MADDE 45- Herhangi bir nedenle kapanan şubenin mal varlığı ve dosya, defter ve belgeleri, son Yönetim Kurulu tarafından Genel Merkez’e teslim edilir.

Derneğin kapanmasına, Merkez Genel Kurulu karar verebilir. Derneğin kapanması kararı ile şubeler de kapanmış olur.

Kapanma kararı verilirken mal varlığının nereye devredileceği de kararlaştırılır.

 

Genel kuralların uygulanması

MADDE 46- Bu tüzükte belirtilmeyen durumlarda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri uygulanır.