UED Yansı

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ

Ulusal eğitim için örgütlenme çağrısı

Ankara’da artık, amacı doğrudan doğruya ulusal eğitime sahip çıkmak olan bir kuruluş var: ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ.

Dernek, Köy Enstitüleri Yasası’nın yıldönümü olan 17 Nisan 2003 günü Ankara’da, 43 aydın ve öğretmen tarafından kuruldu. Dernek 21 Aralık 2003 günü ilk, 3 Aralık 2006 günü ikinci olağan genel kurul toplantısını yaptı. Çalışmalarını 5 şubesi, 9 temsilciliği ve 525 üyesi ile yurt düzeyinde yürütüyor.

 

Neden kuruldu?

Eğitim, bir toplumu biçimlendiren en önemli olgudur. Eğitim, insanlık tarihinin her döneminde büyük bir önem taşımıştır. Çünkü insanlar eğitim yoluyla kişilik kazanmakta, meslek sahibi olmakta, toplumuna, ülkesine ve insanlığa yararlı birer varlık olabilmektedir. Bunun gerçekleşmesi ise verilen eğitimin niteliğine bağlıdır. Yetersiz, yanlış ve kötü bir eğitim toplumun ilerlemesinin önünde bir engeldir. 

Hangi eğitimin iyi, hangisinin kötü olduğu, Türkiye’ye yaraşan eğitimin ne olması gerektiği gibi konularda farklı, hatta birbirine karşıt görüşler vardır. Yalnız Türkiye’deki güçler değil, yabancılar da Türkiye’deki eğitimin nasıl olması gerektiğinde kendilerini yetkili saymaktadır. Bunun için yatırımlar yapmakta, hükümetlere telkinde ve baskıda bulunmaktadırlar. Kuşkusuz yabancıların istediği eğitim, yabancıların çıkarlarını gözeten bir eğitimdir.

Türkiye’nin yurtsever ve halkçı aydınları, özellikle son 60-65 yıldır, eğitimdeki yozlaşmadan yakınmakta, Cumhuriyet döneminde biçimlenen ulusal eğitimin yörüngesinden saptırılmakta olduğunu söylemekte, yazmakta, bu nedenle toplantılar yapmakta, eğitim dergileri çıkarmaktadırlar.

1990 sonrasında eğitim üzerindeki yabancıların istekleri alabildiğince artmıştır. Bağımsız devletleri zayıflatarak ya da yok ederek bütün ulusları boyunduruk altına almak isteyen çokuluslu sermaye çevreleri, ellerinde bulunan devlet güçlerini de kullanarak Türkiye eğitim sisteminin değiştirilmesini, bunun yerine çokuluslu şirketlerin istediği insan tipini yetiştirecek bir eğitim sistemi kurulmasını istemektedir.

Piyasa felsefeye, Türkçe’ye, güzel sanatlara, toplumsal dayanışma ruhuna önem vermemektedir. Onun ‘iyi eğitim’ adına önem verdiği şey iyi İngilizce bilmek ve biraz da teknoloji kullanmaktır. Ülkemizde yabancı dil öğrenmek, çığırından çıkmış, toplumun bir histerisi haline getirilmiştir. İyi yabancı dil bilmek ve teknolojiye egemen olmak, Türkiye halkının yükselmesi, gönencinin artması, toplumsal birliğinin ve dayanışmasının güçlenmesi için kullanıldıkları zaman yararlıdır.

Sermaye çevreleri, eğitimi devlete bir yük ve bir kazanç alanı olarak görmekte; bu nedenle de  devleti paralı eğitime geçmeye zorlamaktadır..Öte yandan, devletin parasal kaynakları, özel kesimin elindeki okullara aktarılmaktadır. Gençlerimiz Türkçemizi doğru ve güzel kullanacak biçimde yetişmemektedir. Türkiye’deki okulları bitirerek Amerika’da ve Avrupa’da çalışıp yerleşme istekleri yaygınlaşmaktadır. Birçok genç için bu topraklarda, bu ülkenin halkı için çalışmak, anne ve babalarının bir zamanlar heveslendikleri, geride kalmış yersiz düşünceler olarak algılanmaktadır.

Eğitimci aydınlar örgütleniyor

Bu olumsuz gidişi durdurmak, Türkiye halkının gereksinimi olan eğitimi ayakta tutmak ve geliştirmek için toplumun her kesiminden seslerin yükselmeye başladığı dönem, Küreselleşme söylemlerinin de arttığı 1990’lı yıllarla çakışmaktadır. 1996’da 15. Milli Eğitim Şûrası’nda eğitimin paralı hale getirilmesi ve özelleştirilmesinin gündeme getirilmesi kitle örgütlerinin bir araya gelmesine yardımcı oldu ve “15. Milli Eğitim Şûrası’nı İzleme Komitesi”nin kurulmasıyla sonuçlandı. Daha sonra adı “Eğitim Hakkını Savunma Komitesi”ne çevrilen platform, paralı eğitime ve eğitimde özelleştirmeye karşı parasız eğitim kampanyaları düzenledi, ardından yabancı dille öğretime karşı geniş çaplı bir çalışma yürüttü; toplumda okuma alışkanlığının giderek azalması gerçeği karşısında “Okullarda Her Ay Bir Kitap” projesi yaparak Milli Eğitim Bakanlığı’na sundu. Cumhurbaşkanına, Milli Eğitim Bakanlarına, müsteşarlara kaygılarını dile getiren ziyaretler yaptı. Bu çalışmalar içinde komiteyi destekleyen kuruluş sayısı 76’ya kadar çıktı.

2003 yılı başlarında komite yürütme kurulu, dernekleşmenin zamanının gelmiş olduğuna karar vererek bu görüşünü kitle örgütlerine açtı. Kuruluşlardan gelen temsilcilerin tamamına yakını da böyle bir örgütlenmeyi doğru bulduğu ve destekleyeceğini belirtince, bu kez akademisyenlerin, çalışan öğretmenlerin görüşüne de başvuruldu. Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen istek üzerine, dört aylık bir araştırma, tartışma ve hazırlık döneminden sonra Ankara’da 43 eğitimci-öğretmen, ‘ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ’ tüzüğünü Ankara Valiliği’ne verdi. Kuruluş sırasında ve kurulduktan sonra kurucular adına bir grup ve yönetim kurulu çeşitli kitle örgütlerini ve Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER’i ziyaret ederek derneğin amaçlarını anlattı ve hemen hepsinden olumlu karşılık gördü.

 

            Amacı ‘Ulusal Eğitim’

            ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ’nin amacı tüzüğünde şöyle belirlenmiş bulunuyor.

Madde 2- Derneğin amacı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimiyle biçimlenmiş Türkiye ulusal eğitim düzeninin korunması ve güçlendirilmesidir.

Dernek, gerçekleşmesini istediği ulusal eğitimi kısaca bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, halkçı bir eğitim olarak tanımlar.

Madde 3-İkinci maddede belirtilen amaçların gerçekleşmesi için dernek; eğitim-öğretimin niteliğinin yükseltilmesi, yabancı dille öğretimin kalkması, bütün eğitim kurumlarında eğitim-öğretimin Türkçe yapılması, ulusal dilin doğru kullanılması, eğitim programlarının ulusal ve bilimsel esaslara, laik ve karma eğitim ilkelerine göre düzenlenmesi, eğitim olanaklarının topluma eşit olarak dağıtılması, toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaşıp yerleşmesi, eğitim ve öğretimin temel yapıcısı olan öğretmenlerin yurt ve halk sevgisiyle yetiştirilmesi ve meslek bilgileriyle donatılması, sosyal haklarının geliştirilmesi, her eğitim basamağında eğitim alan kişilerin yabancı hayranlığından uzak, Atatürk’ün gösterdiği yolda Cumhuriyet devrimine sahip çıkma, kendine güven, yaratıcı ve zorlukların üstesinden gelme, ulusal birliği koruma ve güçlendirme bilinciyle yetişmesi için çalışır.”

 

            Nasıl Bir Dernek?

            ‘ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ’nin merkezi Ankara’dadır. Ankara dışında şube ve temsilcilikler açabilmektedir. 

            Genel Merkez Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmaktadır. Genel kurulu, iki yılda bir Kasım ayında toplanmaktadır.

Şubeler, o yerde en az beş kişinin Genel Merkez’e başvurusu üzerine açılmaktadır. Başvurusu kabul edilen Kurucu Yönetim Kurulu, verilen yetki belgesiyle mülki amirliğe (valilik/kaymakamlık) başvurduğunda şube açılmış ve tüzel kişilik kazanmış olmaktadır. Şubenin, ilk genel kurul toplantısını kuruluşunu izleyen altı ay içinde yapması gerekmektedir.  Beş kişiden oluşan şube yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır. Şubelerin, üyelerinden topladığı ödentinin % 25’ini genel merkeze göndermesi tüzük hükmüdür.

Üyeler ödentilerini Ankara’da Genel Merkeze elden teslim edebilecekleri ya da Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi IBAN no. TR39 0001 0011 3334 5762 1050 04 nulu dernek hesabına yatırabilecekleri gibi 894 216 numaralı posta çekiyle gönderebilmektedir.

Derneğe, 18 yaşını bitirmiş, yasal engeli bulunmayan, ulusal eğitimden yana herkes ona üyelik başvurusunda bulunabilmektedir. Giriş ödentisi 20, aylık ödenti 5 TL’dir.

Üyelik bildirgesinin doldurulup imzalandıktan ve iki fotoğrafla birlikte genel merkeze ulaştırılmasından sonra başvuru en geç bir ay içinde Genel Yönetim Kurulu’nda karara bağlanmakta ve sonuç kendisine yazılı olarak bildirilmektedir. (Başvuru, giriş ödentisi olan 20 TL alınmadan karara bağlanmamaktadır.).

‘ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ’ kısıtlı bütçeyle verimli işler yapmaktadır. Bütçesinin kaynakları üyeleri ve Türkiye halkıdır. ‘ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ’, üyelerinden ödenti alamayan bir dernek konumuna düşmeyecektir.  Ödentiler yıllık peşin, ay ay ödenebilmektedir. Ödentisini bir yıl boyunca ödemeyen üyeye, ödenti borcunu ödemesi için yazı yazılmakta; borcunu izleyen altı ay içinde de kapatmadığı takdirde üyeliği kendiliğinden düşmektedir.

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ, proje ve benzeri adlar altında yabancılardan para almamaktadır.

 

DERNEK NELER YAPTI?

Derneğin kurulduğu 17 Nisan 2003’ten bu yana şu alanlarda çalışmalar yapmıştır:

 

Tanıtım toplantıları ve yayınları

Yurdumuzun değişik yerlerinde eğitimci aydınlarla 70’in üstünde toplantı düzenleyerek ulusal eğitimin ve bunun için örgütlenmenin gereği anlatılmıştır.

Derneği tanıtan broşür dört baskıda on iki bin basılarak bütün üniversitelere, öğretmenevlerine, bazı sendika ve derneklere postalanmış, kitap fuarlarında, çeşitli toplantılarda ve görüşmelerde de elden dağıtılmıştır.

 

Konferanslar

Birçok kentte ve öğretim kurumunda ulusal eğitimin özellikleri, onu bekleyen tehlikeler konusunda konferanslar verilmiştir. Eğitimle ilgili toplantılarda derneğin görüşleri anlatılmıştır.

Dernek merkezinde eğitim, kültür, sanat, ekonomi, uluslararası ilişkiler, yurt sorunları ve sendikacılık gibi birçok konuda ‘Cumartesi Konferansları’ düzenlenmiş ve düzenlenmektedir. Bunların özetleri Öğretmen Dünyası dergisinde yayımlanmış ve yayımlanmaktadır. Konferans verenlerin bazıları şunlardır (soyadı sırasıyla): ö Dr. Cüneyt Akalın, ö . Dr. A. Gönül Akçamete, öProf. Dr. Sina Akşin, ö Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, ö Dr. Niyazi Altunya, ö Dr. Kemal Ateş, ö Prof. Dr. İ. Ethem Başaran, ö Prof. Dr. Semih Bilgen, ö Prof. Dr. Korkut Boratav, ö Mustafa Coşturoğlu, öProf. Dr. Anıl Çeçen, öİbrahim Demirel, öMehmet Emiralioğlu, öProf. Dr. Ahmet Övgün Ercan, öHasan Erçelebi, öDoç. Dr. Attila Erden, öProf. Dr. Muzaffer Eryılmaz, öMustafa Gazalcı, ö Nihat Genç, ö Prof. Dr. Cevat Geray, öProf. Dr. Uçkun Geray, öProf. Dr. Birgül Ayman Güler, öDoç. Dr. Şengül Hablemitoğlu, öProf. Dr. Alpaslan Işıklı, ö Prof. Dr. Sezgin Kızılçelik, ö Dr. Yıldırım Koç, ö Prof. Dr. Semih Koray, öProf. Dr. Mümin Köksoy, ö Ceyhan Mumcu, ö Mustafa Şerif Onaran, ö Dr. Ali Nejat Ölçen, öProf. Dr. M. Feyzi Öz, ö Şuayip Özcan, öKemal Özden, öSaygı Öztürk, öAbdülkadir Paksoy, ö Prof. Dr. Coşkun San, ö Vural Savaş, ö Prof. Dr. Sedat Sever, ö Prof. Dr. Sinan Sönmez, ö Dr. Bilal N. Şimşir, ö H. Hüsnü Tekışık, ö Vecihi Timuroğlu, ö Prof. Dr. Şerafettin Turan, öHikmet Uluğbay, ö Prof. Dr. Alemdar Yalçın…

Eğitim Kurultayları

Derneğimizce 20 Aralık 2003 günü Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen 1 günlük ilk Ulusal Eğitim Kurultayı’nda sunulan 12 bildiri kitap olarak da yayımlanmıştır. İkinci Ulusal Eğitim Kurultayı, destekleyici kuruluşlarla birlikte 11-12 Haziran 2005’ta Gazi Üniversitesi’nde toplanmış, bu kurultayın bildirileri ve görüşmeleri de kitaplaştırılmıştır. 5 Nisan’da Kastamonu’da Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu’yla birlikte 1 günlük; 4-5 Mayıs 2006’da Karaelmas Üniversitesi Krdz. Ereğli Eğitim Fakültesi’yle birlikte gene aynı konuda bir kurultay yapılmıştır. İzmir şubemiz Ulusal Eğitim Kurultayı, Mersin ve Tarsus şubemiz ise Ulusal Eğitim Sempozyumu toplanmasına önderlik etmişlerdir.

24-25 Kasım 2012 tarihinde derneğimiz öncülüğünde Bilim ve Ütopya Kooperatifi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Müzik Eğitimcileri Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin düzenleyici kuruluşlar arasında yer aldığı ve Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Ulusal Eğitim Kurultayı, 5 oturum, 1 de forumla tamamlandı. 25 dolayında konuşmacının katıldığı kurultayda, “Eğitimde Dönüşümle Nereye?” anabaşlığıyla Cumhuriyetin ilanından günümüze, özellikle iktidarın 4+4+4 yasasıyla gerçekleştirdiği, eğitimi din eksenli dönüştürme girişimi ele alındı. Kurultayda sunulan bildiri ve görüşmeler, Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla Ağustos 2013’te kitap olarak yayımlandı.

Kitap yayınları

Dernek, İktisadi İşletme kapsamındaki Öğretmen Dünyası Yayınları aracılığıyla eğitim, Kurtuluş Savaşı Tarihi, eğitim anıları, inceleme-araştırma, çocuk kitapları gibi değişik türlerde kitap yayınlarını sürdürmektedir. Son 1 yıl içinde Bahattin Uyar’ın “Yitik Harmandan Son Taneler-Köy Enstitülü Şair ve Yazarlar Antolojisi”, Zeki Sarıhan’ın Kurtuluş Savaşı Öyküleri, Ayhan Sızan’ın “Cangama” (anı), Adil Bozkurt’un “Çayır Çimen Körebe” (çocuk şiirleri), yine Bozkurt’un “Yazının Yalnızlığı” (deneme) gibi kitapları yayımlanmıştır. Yayımlanma sırasını bekleyen kitap dosyaları da vardır.

Eğitim Onur Ödülü

Daha önce Eğitim Hakkını Savunma Komitesi tarafından verilmesi gelenek haline gelmiş Eğitim Onur Ödülü’nü üstelenen derneğimiz, 2004’ten bu yana her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, 30 dolayında seçici kurul üyesince seçilen bir eğitimciye bu ödülü vermektedir. 2013 ödülü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’na, 2012 yılı ödülü ise Talip Apaydın’a verildi.

Türkçemiz için yapılan çalışmalar

Batı dillerinin, özellikle İngilizce’nin kuşatması altında bulunan Türkçemizin korunması için dernek birçok yazışma yapmış, bildiri çıkarmıştır. Önce işyeri adları Türkçe olanlara dağıtılmak üzere bir plaket çıkarılmış ve bu metin Ankara’da ve şubelerimizin ve temsilciliklerimizin bulunduğu merkezlerde esnafa dağıtılmıştır. İkinci bildiri, yabancı işyeri adları konusunda yurttaşları duyarlı olmaya çağırmak için çıkarılıp Ankara’da dağıtılmıştır. Bu konudaki çalışmalarımız demokratik kitle örgütlerine ve belediyelere de duyurulmuştur. Birçok kuruluşun desteği alınarak yayımlanan Yabancı Dille Öğretime Hayır başlıklı afiş, dernek merkezimiz ve şubelerimizce kamuya açık alanlarda asılmıştır.

 

Siz de katılmak istemez misiniz?

           

‘ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ’,

            * Ulusal eğitimin gereksinimleri konusunda dernek merkezinde, şubelerinde, üniversitelerde konferanslar, kurultaylar, sempozyumlar düzenleme çalışmalarını sürdürecektir.

            * Yeni kitaplar yayımlayacaktır.

* Türkçemizle ilgili çalışmalarına ara vermeyecektir.

            * Eğitsel etkinlikler yanında gezi, yemek, ziyaret gibi etkinlikler düzenlemeyi sürdürecektir..

            * Ulusal eğitimin gelişmesine ve korunmasına aykırı gelişmeler konusunda basın bildirileri, ziyaretler ve benzeri konularda uyarı görevini sürdürecektir. .

            * Her yıl bir eğitimcimize eğitim onur ödülü verecektir.

               

            Siz de bu çabalarımızda tuzunuzun bulunmasını istemez misiniz?

            Derneğin genel merkezine ya da şubelerine üye olarak, bulunduğunuz yerde temsilcilik kurarak, şube açma çalışmalarına katılarak, derneğin yayınlarını kitlelere ulaştırarak, konferanslarına, kurultaylarına katılarak, ödentinizle ve bağışlarınızla derneği güçlendirerek...

 

ULUSAL EĞİTİM’ İÇİN

* Yabancı dille eğitim gibi akıl ve mantık dışı bir uygulamadan vazgeçilerek ülkenin bütün okullarında eğitim dilinin Türkçe olmasını,

* Öğretimin niteliğinin yükseltilmesini,

* Öğretmenlerin meslek bilgisi ve bilinciyle yetiştirilmesini, öğretmenliğin saygınlığının yeniden yükselmesini,

* Her kademede parasız eğitimi savunuyor, devlet kaynaklarının özel okullara aktarılması gibi bir haksızlığın yapılmamasını,

* Ayrıcalıklı okullar yaratmak yerine, eğitim olanaklarının bütün yurt yüzeyine mümkün olduğu kadar eşit dağıtılmasını,

* Toplumda okullardan başlayarak okuma alışkanlığının yerleşip yayılmasını,

* Eğitim programlarının bilimsel ilkelere göre düzenlenmesini,

* Üniversiteyi bitiren gençlerimizin yabancı ülkelere kapağı atarak çokuluslu şirketlerde dolgun ücretlerle çalışma rüyası görmek yerine, Türkiye’nin her yerinde halka hizmet etme duygusuyla yetişmesini,

* Eğitimde partizanlığın, kayırıcılığın sona ermesi, bilgi ve beceriye, aldığı görevi hakkıyla yerine getirmeye dayanan bir atama sistemi,

* Atatürk’ün bağımsızlık, aydınlanmacılık, halkçılık ilkelerine uygun bir eğitim düzeninin geçerli olmasını istiyorsanız

‘ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ’ne üye olunuz…

                                  

 

GENEL YÖNETİM KURULU

* Genel Başkan Nazım Mutlu (Emekli Türk Dili ve Edb. Öğretmeni)

* Genel Başkan Yardımcısı Aydın Karataş  (Fen Bilgisi Öğretmeni)

* Genel Yazman Tuba Saydam (Emekli Fransızca Öğretmeni)

* Genel Yazman Yardımcısı Nilgün Ozan (Emekli Biyoloji Öğretmeni)

* Genel Sayman Birsen Sürmeli (Emekli Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

* Genel Sayman Yardımcısı Şule Uncu (Emekli Memur)

* Üye Hızır İnan (Sanat Tarihi Öğretmeni)

 

ŞUBELERİMİZ

 

İZMİR

Başkan: Osman Gazi Oktay / oktaygazi35@gmail.com

Tel (Cep): 0535 336 33 99

 

KOCAELİ

Başkan: Av. Ertuğrul Kazancı / latifcevdet@hotmail.com

Tel (Cep): 0541 947 73 18

 

ISPARTA

Başkan: Mahmut Özyürek / ispartauedsb@gmail.com

Tel (Cep): 0535 305 40 92

 

SAMANDAĞ (Hatay)

Başkan: Hüsamettin Kazan / husamka@hotmail.com

Tel (Cep): 0535 463 00 49

 

 

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ

Adres: Necatibey Cad. No: 13 / 13 Sıhhiye-Ankara

Telefon: 0312. 229 43 25

Belgegeçer 0312.229 45 26

Dernek Kütük No. 0606 81 93

Posta Çeki No: 894 216

Çankaya Vergi Dairesi: 13 00 353 200

Banka Hesap No: Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi IBAN no
TR39 0001 0011 3334 5762 1050 04

www.ulusalegitimder.org.tr